Chitravina N. Ravikaran Presents Songs Of The Nine Nights Vol.1 / Ragas: Shanmukhapriya - Shree Ganeshwara, Anandabhairavi - Kamalamba, Nadanamakriya - Bhajaswa Shree Tripura Sundaree, Shankarabharanam - Shree Kamalambikaya, Todi - Bharati Mamava, etc.