Bombay Sisters "Varnams" / Nattai - Sarasijanabha, Hamsadhwani - Jalajaksha, Kedara Gowla - Sami Daya, Thodi - Kanakangi, Saranga - Intha Modi, Saveri - Sarasuda, Darbar - Chalamela, Kalyani - Vanajakshi, Mayamalavagowla, Ninne Kori, Sami Ninne, etc.