Bombay Sisters (C. Saroja & C. Lalitha) "Raagam Tanam Pallavi" / Raga: Shanmukhapriya - Track 1 - Ragam Tanam & Track 2 Pallavi / Violin: Usha Rajagopalan / Mridangam: Arjun Kumar / Ghatam: Govindarajan (ADD)