Best of Sudhin Dasgupta (Modern) / Elo Barasha Je Sahasa, Thoi Thoi Shaon Elo Oi, Eto Sur Ar Eto Gaan, Ei Rim Jhim Jhim, Akashe Aj Ranger Khela, Eki Ange Eto Roop, Madhur Madhur Bangshi Baje, Ei Jhir Jhir Batashe, Naach Mayuri Naach Re, etc. (ADD)