Best of Sandhya Mukherjee / Agni Pariksha - Gaane Mor Kon Indradhanu, Suryamukhi - Akaasher Astaragey, Sabar Upare - Janina Phurabe Kabe, Mayamriga - O Bak Bak Bakam Bakam, Pitaputra - Teer Bendha Pakhi, Antony Firangee - Tunhu Mama Mon Pran Hey, etc.