Best of Hemanta Mukherjee (Films) Gariber Meye - Prithibir Gaan Akaash Ki Mone Rakhe, Shapmochan - Surer Akaashe Tumi, Mon Niye - Ogo Kajal - Nayana Harini, Baghini - Jakhan Daaklo Bnashi, Ajana Sapath - O Akaash Sona Sona, Sesh Paryanta, Palatak, etc.