Azaad "Living Dhol" / Ek Hokka, Lareh Te Lara, Shel Shabila, Ratano Batano, Nau Kharkaee, Jaan Bhangra, Sadkeh Dholia, Suti Chad Gaya