Anayampati S. Dhandapani & S. Ganesan (Jaltarang) "Water Music Of South India" / Ragas: Hamsadhwani - Vathapi, Kapinarayani - Sarasa Samadhana, Vachaspati - Parathapara, Navarasakannada - Ninnuvina, Abheri - Nagumomu, Kadanakuthuhalam, etc. / # KDI 042