Ajoy Chakraborty "Ami Tomari Gahi Joy" / Ami Sure Sure, Jadi Kantha Dao, Chhalona Jani, Ami Tomari Gahi Joy, Aji E Sharada Prate, Heemel Haoa Daak Diye Jai, Dakhina Batash Lage Prane, Dagar Nayane, Kul Chhere Ese, Madhu Lagan Boye Jai, etc.