A.V. Shanmuga Vadivel & Party "Auspicious Sound of Nadaswaram" / Ragas: Hamsadwani - Vinayaka, Sudha Danyasi - Subramanyena, Atana - Anupama, Hindolam - Neerajashi, Kunthlavarali - Sarasara Samare, Karnataka Devagandari - Pancha Shut Peeda Rupini, etc.